Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľa / sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom priebežného zvyšovania povedomia v danej problematike (pri nástupe do zamestnania a v pravidelných intervaloch 0,5-1 roka).


Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľa / sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom priebežného zvyšovania povedomia v danej problematike (pri nástupe do zamestnania a v pravidelných intervaloch 0,5-1 roka).


Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľa / sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom priebežného zvyšovania povedomia v danej problematike (pri nástupe do zamestnania a v pravidelných intervaloch 0,5-1 roka).


Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľa / sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom priebežného zvyšovania povedomia v danej problematike (pri nástupe do zamestnania a v pravidelných intervaloch 0,5-1 roka).


Vstupná diagnostika  súčasného stavu spracúvania a zabezpečenia osobných údajov prevádzkovateľa prostredníctvom elektronického portálu GDPR live. Výstupom vstupnej diagnostiky sú dokumenty, ktoré tvoria základ pre vykonanie analýzy a posúdenia súladu s GDPR.


Priradenie účelov spracúvania a príslušných právnych základov, na základe ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, stanovenie rozsahu vplyvu spracovania osobných údajov na dotknuté osoby a stanovenie organizačných rolí spracovávateľov osobných údajov.


DPIA (Data Protection Impact Assessment) - posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Predstavuje analýzu a hodnotenie rizík pôsobiacich na práva a slobody dotknutých osôb a identifikáciu bezpečnostných incidentov pre splnenie požiadavky ohlasovacej povinnosti Úradu pre ochranu osobných údajov.


Posúdenie dodržiavania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 v zmluvách prevádzkovateľa.


Evidencia záznamov o spracovateľských činnostiach.