Site announcements


Dostupné moduly

Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľa / sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom priebežného zvyšovania povedomia v danej problematike (pri nástupe do zamestnania a v pravidelných intervaloch 0,5-1 roka).


Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľa / sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom priebežného zvyšovania povedomia v danej problematike (pri nástupe do zamestnania a v pravidelných intervaloch 0,5-1 roka).


Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľa / sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom priebežného zvyšovania povedomia v danej problematike (pri nástupe do zamestnania a v pravidelných intervaloch 0,5-1 roka).


Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľa / sprostredkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom priebežného zvyšovania povedomia v danej problematike (pri nástupe do zamestnania a v pravidelných intervaloch 0,5-1 roka).


Vstupná diagnostika  súčasného stavu spracúvania a zabezpečenia osobných údajov prevádzkovateľa prostredníctvom elektronického portálu GDPR live. Výstupom vstupnej diagnostiky sú dokumenty, ktoré tvoria základ pre vykonanie analýzy a posúdenia súladu s GDPR.